30/06/2012

Kraków [Poland]

Katarzyna & Natalia, Wroclaw
In my opinion there shouldn’t be any borders, because nowadays people migrate

and there are people from almost all the nations in every (almost) every country.
But I think there should be borders if we’re talking about human behaviour
(there is a problem with that nowadays).

Michal, Brzeg Dolny_lawyer
Pawel, Miliacz_forester
Uważam, że granice są potrzebne, jednak nie powinno się kontrolować ludzi cały czas.

Tak jak jest teraz jest OK.
I think that borders are necessary, but on the other hand people shouldn’t be checked all the time. Status of today is OK.

Karina, Krakow_student of biochemistry
Granica – miejsce, które musisz przekroczyć, aby znaleźć się w innym,

nieznanym miejscu i spotkać nowych ludzi.
Border – it is a place that you need to cross in order to find yourself in an unknown place and meet new people.

Mateusz, Wieliczka_student of history
Granica – ludzie sami ustalają swoje granice, od nich zależy czy je ograniczają czy tez  ułatwiają życie.
Border – people sets their own borders, it depends from them if they put limitations


or if they make life easier.

Wieslaw, Krakow_artysta malarz prekursor „nowej ekspresji” (forerunner of “new expression” artist painter)
Ekspresja w malarstwie moim – Bez granic. Obrazy moje znajdują się w USA, Francja, Niemcy, w Wielkiej Brytanii, w świcie... Kapitalizm – jest niedobry – bogaci są jeszcze bogatsi, biedni bardziej biedni. – Granica, której nie można przekroczyć.
Expression in my painting – without borders. My paintings are in USA, France, Germany, Great Britain, in whole world... Capitalism – is not good. The reach are even richer, the poor get even more poor – border that cannot be crossed.

Kasia, Krakow_telemarketera, student techniki dentystycznej
Luki, Krakow_pracuje w Reality Pump, animator postaci, człowiek orkiestra
Telemarketing worker, animator in Reality Pump
Przekroczyc granicę to zalanie się w trupa na umór.
To cross the borders means to get dead drunk.

Antoni, Krakow_prowadzę antykwariaty z książkami (runs antique shop with books)
Granica dla  mnie – coś smutnego kojarzy mi się z zamknięciem wewnętrznym

z pomiędzy ludźmi.
Border for me – it links something sad, with inner lock up from people.

Elzbieta, Makow Mazowiecki_socjolog, rojoznawca (sociologist, russianist)
Robię doktorat w Krakowie, ale urodziłam się w Makowie Mazowieckim.

Granica – coś co trzeba nieustannie przekraczać, wyzwanie.
I do PhD in Krakow, but I was born in Makow Mazowiecki. Border – something what needs to be crossed all the time, challenge
Bogusz, Paczkow_szukam nowej pracy (looking for a new job)
Robię doktorat w Krakowie, urodziłem się Paczkowie. A granic z zasady nie lubię!
I do PhD in Krakow, I was born in Paczkow. In principle, I don’t like borders!

Hanna, Krakow_artist – graficzna urodzona w Rybniku (Artist – graphic designer
born in Rybnik)
Granica to „ograniczenie”, które nie pozwala isc dalej.
Border is the limitation that doesn´t allow to go forward.
Luis, Los Mochis_making "around the world" trip
Border for me means crime, work, suffering, something that shouldn’t exist.

Selcuk Emre, Ankara_student of coputer engineering
Ilknur Sinem Soler, Istanbul_student of business administration
Ugir Yilmas, Istanbul_student of tlecommunication engineering  
Border is an abstract line for people to secure their freedom.

29/06/2012

Łódź [Poland]

Tomasz, Lodz_student
Without answer.

Katarzyna, Kutno_english teach for primary school
Granica – mówi mi, że nie ma sensu dalej rozmawiać s drugą osobą.
Border - tells me that there is no sense to continue the relation with person who shows me border.

Jerzy, Lodz_agent ubezpieczeniowy (insurance representative)
Granica jest cały świat.
The whole world is a boarder.

Karina, Tych_student of filmschool
What is border for me? Absolutely nothing.

Anna, Lodz_studiuję filologię (philology student)
Pawel, Lodz_logistyka (logistics)
Granica to linia różnych kultur, podkreśla indywidualność, ale i spaja ludzi.
Border is the line of different cultures, it emphasizes the individuality but it

also allies people.

Zuzanna, Lodz_filologia francuska (studies french philology)
Magdalena, Lodz_barmanka (bartender)
Granica to pewien rodzaj limitu we mnie, który często mam ochotę przekraczać nawet jeśli to niebezpieczne. Czasami warto podjąć to ryzyko :-)
Border is certain type of limit inside of me which I am willing to cross often even

if that is dangerous. Sometimes it is worth to take that risk :-)

Anna, Pyskowice_graphic artist, architect
Granica to ten punkt w którym kończy się „u mnie”, a zaczyna „u kogoś”, linia,

której nie przestępuje się bez zaproszenia, będąc za nią pamięta się o statusie
gościa, a na prośbę wyjścia reaguje się bez urazy.
Border is the point where “mine” ends and “someone else’s” begins, the line which

is not crossed without inviting and being behind it, you have to think about being
a guest, and you do not have hard feelings in case of request to leave.

Pawel, Warszawa_student of photography
Border for me, it is something that is waiting for me to break it and broaden it.

In fait – the one who does it in my life – is God and Jesus Christ who broke all the limits.

David, Lodz_writer
There is no border, “Achtung baby” is right state of mind.

Pawel, Lodz_informatyk (IT specialist)
Dziś nie ma granic.
Today, there are no borders.

Martyna, Lodz_fotograf (photographer)
Granica – istnieje tylko w głowie, można ją przesuwac w różne strony aż zniknie.
Border – it exists only in the head, it is possible to move to different sides

until it disappears.
 

Magda, Lodz_fotograf (photographer)
Granica – staram się żyć tak, żeby nie było granic.
Border – Im trying to live in a way that there are no borders.

Amanda, Lodz_bezrobotna, nie studiujaca (without work, not studying)
Granica – to prosim nie egzystuje!
Border, that doesn’t exist!

Piotr, Lodz_nie studiujacy (not studying)
Granica – paradoksalnie rozszerza horyzonty.
Border – in paradox, it broadens horizons.

Sylwester & Kazimiera, Lodz_renta, emerytura (pension, retirement)
Granic nie powinno być. Wszyscy powinni żyć w zgodzie. Świat bez

wojen = jeden język!
There shouldn’t be any borders. Everybody should live in peace.

World without wars = one language!

Oskar, Mexico City
Borders. It’s a limit that doesn’t let you grow up.
 

Tanja, Saltillo
No selfishness, no borders.
 

Gabriela, Torreon
Only in your mind.
 

Claudia, Torreon
It is a limit to be crossed.
 

Marta, Lodz
Granica dla mnie jest jak miłość, jeśli kogoś kochasz, możesz robić co chcesz,

tak samo jest z granicą, jeśli ich nie masz, możesz wyjechać gdziekolwiek chcesz.
Dla mnie granice nie istnieją.
Border for me is like love, if you love someone you can do whatever you want to,

the same is applicable for the borders, if you don’t have them, you can travel wherever you want to. For me the borders don’t exist.
 

Nikolas
No Border.

28/06/2012

Warszawa [Poland]

Agnieszka, Warszawa_dzienikarka (journalist)
Granica jest w sercu.
Border is in heart.

Michal, Warszawa_bibliotekarz (librarian)
Granica to linia między dwoma światami. To próg  pomiędzy tym a tamtym. Dzięki granicy wiemy, że są inni. Ja jestem inny. Granica daje bezpieczeństwo. Na początku był chaos… dzięki granicom Bóg wprowadził porządku. Oddzielił światło od ciemności. Dzień od nocy.
Border is the line between two worlds. Its treshold between this and that. Thanks to border we know that there are different people. I am different. The border provides safety. At the beginning, there was a chaos… Thanks to borders, God made the order. He separated light from darkness. Day from night
.

Maciej, Czluchow_PhD student
The border means a challenge. Life is about overcoming borders.

Angelika with children, Minsk Mazowiecki_housewife
The place up to which you can come but you cannot cross.

Edita, Novy Dwor Mazowiecki_maternity leave
She cannot step where the border is.

Piotr, Bialsko-Biala_student prawa (student of law)
Moja największa granica, o której wielkość życia nie wiedziałem były moje uczucia. Dopiero kiedy pozwoliłem sobie na to by je czuć, przekroczyłem granicę, do tego by żyć naprawdę. Teraz jedyną granicą, którą odczuwam jest rzeczywistość i jej prawa.
My biggest border about  the size of which I didn’t know were my feelings. I realized only now and I allowed myself to cross that border in order to live truly. Now the only border which I fell is reality and its laws.

Agnieszka, Warszawa_student
Czym jest dla mnie granica? Linią rozdzielającą dwa światy. Może odnosić się do wielu aspektów życia, - wartości, normi, może też stanowić oczywistą część podróży.
What border means for me? The line which separates two worlds. It can refer to many aspects of life, -value, norms, it can also define certain part of the journey.

Dorota, Warszawa_nauczyciel biologii (biology teacher)
Granice, to coś trudnego do przejścia między ludźmi i w terenie.
Borders, that’s something difficult to cross between people and in terrain.

Wojtek, Warszaw_astronomia, CAMK Centrum astronomiczne Mikolaja Kopernika (astronomy, CAMK Centre of Astronomy Of Mikulas Kopernik)
Przepaść.
Abyss.

Marcin, Warszawa_antykwariusz (secondhand bookseller)
Już nic.
Nothing anymore.

Andrzej, Warszawa_student marketingu (marketing student)
Granica oddziela jedno od drugiego.
Border separates one from another.

Jan, Madrid_student prawa (student of law)
Moralność jest moją granicą.
Morality is my border.

27/06/2012

Mrągowo [Poland]

Kamil, Ostruda_works in the Mragowo culture center
(without answer)

Monika, Mragowo_optometrysta (optometric)
Amelka, Mragowo_uczennica (pupil)
Gdy kończą mi się siły to zaczyna się granica.
The border starts where my energy ends.

Marcin, Wroclaw_buduje domy z drewna (builds wooden houses)
Nina & Nikodem
Granica – miejsce do którego dążę by ją przekroczyć i przeżyć coś nowego, nieznanego.
Border – place which I want to reach to cross it and to experience something new, unknown.

Ula, Mragowo_nauczyciel matematyki (mathematics teacher)
Dla mnie granica to moja własna prywatność. Chcę być wolna w moim świecie i nie chcę, aby ktoś go zakłuciał. Nie chcę, żeby ktoś wkraczał w mój świat, chcę żyć w moich granicach i chcę, aby inni szanowali je, wtedy ja będę szanować inne granice, innych ludzi.
For me the border is my own privacy. I want to be free in my world and I don’t want anybody to disturb it. I don’t want anybody to enter into my world, I want to live in my border and I want others to respect it. In that case I will respect other borders, other people.
Hubert, Mragowo_uczen (student)
Granica jest dla mnie oddzielajaca nas wszystkich bariera.
Border for me is the barrier separating us all.

Tomasz, Biskupiec_pracownik samorządowy, żołnierz zawodowy (local administration, professional soldier)
Granice to bariera założonych celów do osiągnięcia, przekroczenia
Border is a barrier to aimed targets and achievements.

Zuzana & Julia, Mragowo_student
Granica jest to pewna odrębność od reszty świata, ale może być też ona barierą. Cieszę się, że w dzisiejszych czasach granica znaczy mniej i nie stanowi już takich przeszkód między ludźmi.
The border is certain separation from the rest of the world, but it can also be a barrier. I am happy, that nowadays border means less and it doesn’t represent so much of hurdles among people.

Andrzej, Sudety (Bystrzyca Klodzka)_przewodnik turystyczny (tourist guide)
Granica to moje możliwości jaka człowieka. Możliwości poznania świata, możliwości poznania samego siebie. Możliwości wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Przeżywiony już tyle nie poznałem i nie osiągnąłem tych granic, o których wcześniej wspomniałem. Ciągle jestem w drodze do poznania i osiągnięcia tych granic.
Border, that’s my possibilities as a person. Possibilities of knowing the world, possibilities of knowing myself. Possibilities  of physical and psychical endurance.  ???, I still haven’t known and I still didn’t reached those borders, which I mentioned before. I am still on the way of getting to know and reaching those borders
.

Tirana & Karolina, Mragowo_students
Naruszenie osobistosci prywatnej.
Disrupting of private sector.

Mateusz & Filip, Mragowo_students
(without answer)

25/06/2012

Gdańsk [Poland]

Jerzy, Warmia – Mazury_student of sculpture
Umysl.
Mind.

Michal, Gdynia_PE student
Granica to dla mnie coś, po przekroczeniu czego mogę osiągnąć rzecz wcześniej dla mnie nieosiągalną.
Border for me is something that after crossing of what I can achieve sooner the thing which was unachievable for me before.
Kuba, Gdynia_paramedic student
Robię wszystko, aby nie było dla mnie żadnych granic
I do everything so there are no borders for me.

Jolanta. Pracuję i mieszkam w Anglii, pracuję w restauracji włoskiej. Urodziłam się w Gdańsku.
Granica dla mnie między innymi to cos czego czasami nie powinno się przekraczać.
I work and live in England. I work in Italian restaurant, I was born in Gdansk.
Border for me between others is something that shouldn’t be crossed sometimes.
Dave, Mansfield_retired miner
Boundry between two countries.

Pawel, Gdansk_muzyk, grafik, fotograf (musician, graphic artist, photographer)
Granica to sztuczny podział nie potrzebny nikomu! Wieloryb
Border is artificial division which is of no use for anyone! WHALE

Adam, Gdansk_manager for club Wydzial Remontowy
Europa bez granic, świat bez granic.
Europe without borders, world without borders.

Aleksandra, Gdansk_opiekunka Placu Solidarności (guardian of Plac solidarnosci)
Bez granic.
Without borders.

Czarek, Gdansk_graphic designer, photographer
My border is my imagination.

Tom, Gdansk_ochrona - monitoring (security – monitoring)
Granica nie powinna dzielić, a powinna łączyc wszystkie narody. Zawsze dazyc do patriotyzmu.
Border should not divide but it should ally all the nations. All the time we should move towards patriotism.

Mariusz, Gdansk_student
Granice to wymyslone przez ludzi sztuczne ograniczenie, wymyslone po to by wciaz próbowali je przekroczyc.
Borders are just an imaginary limitations invented by people to keep them trying to cross them.

Adrian, Darwin, Ardy,    Mawla_workers on ship
Adrian: Line between two places.
Darwin: Border is the boundary. Something that divides.
Ardy: Different place.